รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 023
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษา โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2
2 นายไพบูลย์ โชคชัย โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3
3 นายประยงค์ รักษา ชุมชนบ้านหนองฮี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
4 นายสุเทพ แปลงทับ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
5 นายสมเดช ฤทธิ์คง โรงเรียนบ้านควนดินแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
6 นายสมพร ศรีวรรณ โรงเรียนวัดท่าแซ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................