รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 024
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายพิทักษ์ ประสิทธิเวชานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1
2 นางพนิดา อุสายพันธ์ โรงเรียนวัดบางไกรนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1
3 นายโอภาส ภูวนาทโยธิน โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
4 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1
5 นายพัชรพงษ์ ทัดศรี โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2
6 นายอุดมการณ์ หลักคำ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
7 นายบุญทวี สาลี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ
8 นายสวนดี นานอน โรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1
9 นายสว่าง จันทฤทธิ์ โรงเรียนบ้านควนเนียง อำเภอควนเนียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................