รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ 025
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวฐิติพร ภู่มณี โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1
2 นายสมบัติ กาบแก้ว โรงเรียนวัดจันทราวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2
3 นายฉลอง อำพันเรือง โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง
4 นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
5 นายนพดล ศิริโชติ โรงเรียนบ้านผือฮี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
6 นายอุทัย ศรีขาวรส ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1
7 นายศุภนนท์ พรหมบุตร โรงเรียนบ้านลุงปุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
8 นายวิชิต เต็มนิล โรงเรียนวัดแหลมโตนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
9 นางนพรัตน์ ตรียวง บ้านนาใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................