รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 253
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายจำเนียร ศรีเหรา โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นายสุทัน เนยมา โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2
3 นายวชิรพงษ์ อรงค์เดช โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1
4 นายวิชัย สมนึก โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2
5 นายยงยุธ หินอ่อน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ
6 นางสาวไรนาม เจ๊ะหมาด โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม บ้านคลองแรด บ้านหินราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่
7 นายขวัญชัย ไวยวิก โรงเรียนบ้านคลองจัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2
8 นายประยูร จันทวีรัตน์ โรงเรียนวัดเลียบ อำเภอคลองหอยโข่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................