รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา 254
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายประสาร ศรีรังสรรค์ โรงเรียนวัดวังศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นายประสาร เสือแดง โรงเรียนบ้านหนองชะแอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2
3 นายกล้วย แก้วต๊ะ โรงเรียนบ้านวังไลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3
4 นายบรรลุุ สิมทอง โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
5 นายรณรงค์ คุณมาศ โรงเรียนบ้านตึกชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
6 นายสุบิน ขวัญเดช โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................