รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ 031
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายธงไชย บุญเรือง โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1
2 นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2
3 นางสมาพร ลี้ภัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1
4 นางพิสมัย กิตติวัฒนพล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
5 นายธรรมรักษ์ จิตรดิษฐ์สกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1
6 นางศิริวรรณ พลเศษ โรงเรียนเชิงชุมราษฏร์นุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
7 นางสารพี ศรีทัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่
8 นางกาญดาร์ สงดวง โรงเรียนวัดเทพชุมนุม อำเภอหาดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
9 นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................