รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ 038
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวชฎาภรณ์ ป้อมสกุล โรงเรียนบ้านท่าแย้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางสุภาพร ไชยแก้วเมร์ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
3 นางปัทมา ดวงศรี โรงเรียนบ้านช้างตะลูด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
4 นางรมิดา จงหมื่นไวย์ โรงเรียนบ้านหนุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
5 นางสุภาพ กันยายน โรงเรียนบ้านละกอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
6 นางภัชราภรณ์ โพธิสาร โรงเรียนบ้านสดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................