รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 039
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางอรัญญา สุธาสิโนบล โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
2 นางระวีวรรณ บุญจำรัส โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
3 นางพัชรี บุตรน้ำเพ็ชร์ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2
4 นางประเนียน แก้วมาลากุล โรงเรียนวัดคูยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1
5 นางแสงอรุณ สอนไชยา โรงเรียนอรุณเมธา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
6 นางทัศนีย์ จันทโคตร โรงเรียนบ้านน้ำยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
7 นางสุพรรณี ธงชัย โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
8 นางจินดา ก่อบุญ โรงเรียนบ้านบะนกทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3
9 นางปราณี พาโส โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2
10 นางสาวสุนทรี รถทอง โรงเรียนบ้านหาดหงส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1
11 นางรสิตา พงษ์จีน โรงเรียนบ้านควนเนียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................