รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 040
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางอุไรวรรณ กุลวงศ์วิทย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
2 นางสังเวียน อินทรประสงค์ โรงเรียนวัดด่านสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1
3 นางทิพวรรณ ช้างต่อ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง
4 นางอัมพร เต็มศิริรักษ์ โรงเรียนสาธิตฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1
5 นางจันทร์ศรี เมืองแก้ว โรงเรียนพุทธิโศภน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
6 นายสมนึก สุภลาภ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1
7 นางจันทร์เพ็ญ พ่อชมภู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1
8 นางจุฬาภรณ์ บุญศรี โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7
9 นางบังอร คำมา โรงเรียนบ้านโพนหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
10 นายนรากร มีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1
11 นางจุฑารัตน์ โสภณพลศาล โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1
12 นางอุทัยวรรณ ภิรมย์ โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................