รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 041
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางชยาภรณ์ พานนิล โรงเรียนวัดดอนยอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
2 นายพิชิต ลิอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
3 นางบุศรินทร์ ตัณฑพาทย์ โรงเรียนบ้านสมอทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2
4 นายจำรัส จ้องสาระ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
5 นางสุปรียา แสงสุมาศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
6 นางรัตนา พึ่งสว่าง โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
7 นางศิริมา แสนพันตรี โรงเรียนบ้านนาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่
8 นางพัชรี วรรัตนานุรักษ์ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................