รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 042
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางผ่องพรรณ จินตนา โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1
2 นางยุพิน ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3
3 นางสาวพิชญาภา อินทร์สิงห์ โรงเรียนบ้านสมอทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2
4 นายจันทร์ดี สีทา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6
5 นางสาวนรากร รูปเหมาะ โรงเรียนบ้านนาหลัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
6 นางนิดประกร ชานนตรี โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
7 นางชุลีภรณ์ นาคช่วย โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................