รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ 043
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางธนัญรัชฎ์ จันทร์โอทาน โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวติ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1
2 นางสาวสุภาวดี เรืองคณะ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
3 นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2
4 นายปัญญา เสนภูงา โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2
5 นางจิราพร จันทะรัง โรงเรียนวันครู2502 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6
6 นายดุษฎีธร บุญเริ่ม โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
7 นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่
8 นายสมชาย สุขกรม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2
9 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วง บ้านท่าขนอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................