รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 045
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางพนิดา ลักษณะวิมล โรงเรียนวัดเชิงเลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
2 นางจินตนา สุหงษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
3 นางประภาพรรณ ศรีลาเคน โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
4 นางสาวศิริพร สนานคุณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1
5 นางเพชรรัตน์ เอียดสุย โรงเรียนบ้านท่าลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2
6 นางวนิดา อินทรัตน์ โรงเรียนบ้านควนเนียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................