รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 046
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางมาลัยวรรณ สุทธาธาร โรงเรียนบ้านดงเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
2 นางรินดา กัณฑ์ศรี โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
3 นางวารินทร์ กาบแก้ว โรงเรียนวัดจันทราวาส อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2
4 นางเรวดี โรจน์ประโคน โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1
5 นางดาริน มาน้อย โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
6 นายศุภกฤต บุญจินนา โรงเรียนอนุบาลตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1
7 นางเลิศลักษณ์ คเชนทร์รัตนกุล โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
8 นางอรอุมา ธรรมวันนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1
9 นางประพิศ ทรงวิชา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
10 นางปรานงค์ แก้วสุวรรณ โรงเรียนบ้านหาดหงส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1
11 นางพรรณี แก้วสุวรรณ โรงเรียนวัดจังโหลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................