รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ 047
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสุนันท์ เกตุกราย โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
2 นางวรรณวิสา สุขีนัย โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2
3 นางสุชิราวรรณ คงวัฒนะ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
4 นางรชนก ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
5 นางทิวาพร แสงวิจิตร โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4
6 นางจารุวรรณ อินทะเสม โรงเรียนบ้านกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................