รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 049
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายกันตพิชญ์ มีเครือ โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางสุพัฒนี มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง
3 นายเฉลิม วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
4 นางสาวสมรักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
5 นางสุภัทรา ศรีระะวัตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
6 ว่าที่พันตรีจำเรฺิญ นครไทย โรงเรียนบ้านนาหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2
7 ว่าที่ร้อยตรีประมวล เอกวุธ โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3
8 นางระพีพร ถิ่นปรุ โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ
9 นางสาวทัศนีย์ จุ้ยฮก โรงเรียนวัดยางทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3
10 นางสาววรรธนพร โพธา โรงเรียนบ้านทุ่งจูด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................