รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 005
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ(นครแสงโสภานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
2 โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1
3 โรงเรียนบ้านบากหนองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................