รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 051
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางพรทิพย์ มณีเล็ก โรงเรียนวัดดอนยอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
2 นางวันเพ็ญ เหลืองอรุณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
3 นางแสงหล้า เรืองพยัคฆ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
4 นางสุรีพร อิสสระวงษ์ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
5 นางวิลาวรรณ ชัยบุญมา โรงเรียนบ้านยอดชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1
6 นางสุเนตตา แก้วไชย โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
7 นางอุไรวรรณ โอลาพฤกษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................