รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 061
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายภัทร์กร ศรีเมือง โรงเรียนวัดมโนรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
2 นายสมบัติ ไชยศร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
3 นางศุภวรรณ สุภา โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
4 นายสุขะวัฒน์ สุขทั่ง โรงเรียนจ่านกร้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์)
5 นายประวัติ สวัสดิ์วงศ์ชัย โรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
6 นางจุฑาธิป ศรีสถิตย์ โรงเรียนบ้านหัวคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3
7 นางสุนันทา บุญเอนก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
8 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชารี เติมแต้ม โรงเรียนบ้านเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
9 นางสาคร แรกคำนวน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................