รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ 075
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางลำเจียก สุวรรณมณี โรงเรียนบ้านท่าข้าม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2
2 นางสาวเนืองนิตย์ สาเขตต์ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
3 นางวิไล พรหมขัติแก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
4 นางจันที เบิกบาน โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
5 นางพรเพชร เพียสุระ โรงเรียนบ้านผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2
6 นางแสงเดือน ปากเมย โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................