รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 090
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
2 โรงเรียนบางสะพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง
4 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1
5 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2
6 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................