รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 097
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง
2 นายสุทิน แก้วพนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1
3 นายวิระ แข็งกสิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3
4 นายครรชิต วรรณชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
5 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................