รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 099
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
2 นายเฉลิมพล พินทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
3 นายชูชาติ แก้วนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1
4 นายอวยชัย ศรีตระกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
5 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4
6 นายสุภชัย ปุริสาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
7 นายศุภชัย ชนะดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
8 นายนคร เทพหนู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
9 นายอาหมัด เบ็ญอาหลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................