สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.กระบี่

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสารพี ศรีทัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางศิริมา แสนพันตรี โรงเรียนบ้านนาวง สพป.กระบี่
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่
4 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์ สพป.กระบี่
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวอมรรัตน์ นาคทอง โรงเรียนบ้านคลองแรด สพป.กระบี่
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายคณิต โอทอง โรงเรียนบ้านลำทับ สพป.กระบี่
7 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางนันทนัช ศิริแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่
8 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสุพัตรา คล่องแคล่ว สพป.กระบี่
9 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เหรียญทอง นางสาวไรนาม เจ๊ะหมาด โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม บ้านคลองแรด บ้านหินราว สพป.กระบี่