สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.มุกดาหาร

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวนรากร รูปเหมาะ โรงเรียนบ้านนาหลัก สพป.มุกดาหาร
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายประวัติ สวัสดิ์วงศ์ชัย โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.มุกดาหาร
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายวิเชียร สังข์ชาตรี โรงเรียนสยามกลการ 4 สพป.มุกดาหาร
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางประมูล บัวระพันธ์ โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป.มุกดาหาร
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางหยาดทิพย์ ซีซอง โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป.มุกดาหาร
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางนิญนัญส์ บุฑษาจันดาวัลย์ โรงเรียนบ้านนาทาม สพป.มุกดาหาร
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายบุญรับ สิทธิรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย สพป.มุกดาหาร
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางวราภา สามาอาพัฒน์ โรงเรียนมุกดาลัย สพป.มุกดาหาร