สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายศักดิ์ดุริยางค์ ทองใบ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
2 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง ดร.สวาสฎิพร แสนคำ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายประยงค์ รักษา ชุมชนบ้านหนองฮี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายอุดมการณ์ หลักคำ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
5 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางพิสมัย กิตติวัฒนพล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางบังอร คำมา โรงเรียนบ้านโพนหิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสุปรียา แสงสุมาศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางวงเดือน เชิงหอม โรงเรียนบ้านฝาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางบัวเรียน มังตา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด นางสุเนตตา แก้วไชย โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายสมเกียรติ ศิลาเหลือง โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายวันนา นำสุข โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
13 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางยุพา สงเคราะห์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
14 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
15 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายศุภชัย ชนะดี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
16 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายอุบล แก้วปิ่น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
17 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน ดร.สวัสดิ์ นาปองสี โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายบุญอนันต์ โตไทยะ โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางอรุณี ศรีประสาร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟ้าเลื่อม โรงเรียนบ้านเป้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายบุญพันธ์ บุญสงกา โรงเรียนบ้านแสนสี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
22 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
23 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางรุ่งทอง วันภูงา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
24 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายวิรัตน์ พวงช้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายประกาศ อาจเมือง โรงเรียนบ้านสูงยาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางศรีดร บุตรบุญชู โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางพรทิพย์ โสรถาวร โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
28 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา เหรียญทอง นายบรรลุุ สิมทอง โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2