สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ขอนแก่น เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสุกัญญา ประโพทัง โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสุรีพร อิสสระวงษ์ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป.ขอนแก่น เขต 1
3 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ สพป.ขอนแก่น เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางกรรณิกา สุวรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1