สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายธรรมรักษ์ จิตรดิษฐ์สกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางอรอุมา ธรรมวันนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางวีระยา ศิริรัชฎานันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางขวัญใจ ใจจง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายทิณกร เชื้อพันธุ์ลาน โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1