สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางภัชราภรณ์ โพธิสาร โรงเรียนบ้านสดำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางวิชุดา ชัยชาญ โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางประยงค์ ร่วมจิตร โรงเรียนดอนข่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายทวี สอนคำเสน โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
6 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายมงคล สุทธิสน โรงเรียนบ้านสังเม็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต 4