สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ขอนแก่น เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายไพบูลย์ โชคชัย โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป.ขอนแก่น เขต 3
2 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสมนึก ลิ้มอารีย์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
3 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวฉลาด เสริมปัญญา สพป.ขอนแก่น เขต 3
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด นางวาณี สุวรรณโข โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ สพป.ขอนแก่น เขต 3