สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สงขลา เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง โรงเรียนวัดเลียบ สพป.สงขลา เขต 2
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวนวพร จุทอง โรงเรียนบ้านห้วยลึก อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายสมพร ศรีวรรณ โรงเรียนวัดท่าแซ สพป.สงขลา เขต 2
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายสว่าง จันทฤทธิ์ โรงเรียนบ้านควนเนียง อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
5 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางกาญดาร์ สงดวง โรงเรียนวัดเทพชุมนุม อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางรสิตา พงษ์จีน โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางอุทัยวรรณ ภิรมย์ โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.สงขลา เขต 2
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางพัชรี วรรัตนานุรักษ์ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สพป.สงขลา เขต 2
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางวนิดา อินทรัตน์ โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางพรรณี แก้วสุวรรณ โรงเรียนวัดจังโหลน สพป.สงขลา เขต 2
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางรัตนา หนูแป้น โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางกมัยธร จันทวงศ์ โรงเรียนวัดคงคาวดี สพป.สงขลา เขต 2
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชารี เติมแต้ม โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต 2
14 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี สพป.สงขลา เขต 2
15 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย สพป.สงขลา เขต 2
16 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร สพป.สงขลา เขต 2
17 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายอาหมัด เบ็ญอาหลี สพป.สงขลา เขต 2
18 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางดวงรัตน์ วงศ์สว่างศิริ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำรอบ สพป.สงขลา เขต 2
19 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสิรินารถ กังแฮ โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต 2
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางอมรรัตน์ ประทุมชาติภักดี โรงเรียนบ้านคลองหวะ สพป.สงขลา เขต 2
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายอากร ธานีรัตน์ โรงเรียนบ้านหินผุด สพป.สงขลา เขต 2
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางชนกนันท์ จิตประพันธ์ โรงเรียนวัดท่าแซ สพป.สงขลา เขต 2
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางนิตยา วิทยผดุง โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป.สงขลา เขต 2
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด นางอาภรณ์ ซุ้นหั้ว โรงเรียนบ้านห้วยโอน สพป.สงขลา เขต 2
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายสวิส จินดาย้อย โรงเรียนวัดจังโหลน สพป.สงขลา เขต 2
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายไพโรจน์ ธรรมวาโร โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป.สงขลา เขต 2
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางฉวีวรรณ ปาโต โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป.สงขลา เขต 2
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด นางสาววรรณธิดา เม่งช่วย โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 2
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางรัชนี นิลพันธุ์ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สพป.สงขลา เขต 2
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายประเสริฐ จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านไร่ สพป.สงขลา เขต 2
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางนันทวรรณ พันธ์เพชร โรงเรียนวัดนารังนก สพป.สงขลา เขต 2
32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวจรัสศรี ทองดีเลิศ โรงเรียนวัดนารังนก สพป.สงขลา เขต 2
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางปราณี ขุนจางวาง โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป.สงขลา เขต 2
34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายประพัฒน์ หนูหล่อ โรงเรียนบ้านไร่ สพป.สงขลา เขต 2
35 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสุธิดา หลีขาว โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป.สงขลา เขต 2
36 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายประสิทธิ์ พงศ์ประยูร โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 2
37 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวจันชรี เยาดำ โรงเรียนบ้านไร่ สพป.สงขลา เขต 2
38 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางกชนิกา วงศ์วรนุช สพป.สงขลา เขต 2
39 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน โรงเรียนวัดจังโหลน สพป.สงขลา เขต 2
40 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายวิสุทธิ์ ชูมัง สพป.สงขลา เขต 2
41 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง ว่าที่ร้อยตรีอนุชาติ จูวัตร์ สพป.สงขลา เขต 2
42 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายถาวร สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนบ้านบ่อหว้า อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
43 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายโชติ รัตนศรี โรงเรียนบ้านบางแฟบ อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
44 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางพนิตยาพร คงลำพูน โรงเรียนบ้านบางแฟบ อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
45 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายวิโรจน์ จรสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
46 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด นางจิตรา เพชรกาญจน์ โรงเรียนบ้านยางงาม อำเภอบางกล่ำ สพป.สงขลา เขต 2
47 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด นางปาหนัน บิลหมุด โรงเรียนบ้านเขาพระ อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2
48 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสมศรี ตัมพะปัณณะ โรงเรียนบ้านควนเนียง อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
49 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด นางสุจานาฎ บุญญโส โรงเรียนบ้านห้วยโอน อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2
50 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด นายธงชัย เพ็ชรขาว โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
51 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางพรทิพย์ สุวรรณสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป.สงขลา เขต 2
52 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวซาฟีนะห์ เหมโคกน้อย โรงเรียนวัดนารังนก สพป.สงขลา เขต 2
53 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวณัฐชยา ระสิตานนท์ โรงเรียนวัดหูแร่ สพป.สงขลา เขต 2
54 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางนฤมล สิทธิ์พงษ์ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
55 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางพรรณพิศ จันทสุวรรณ โรงเรียนวัดหูแร่ สพป.สงขลา เขต 2
56 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาริพร ช่วยแท่น โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
57 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เหรียญทอง นายประยูร จันทวีรัตน์ โรงเรียนวัดเลียบ อำเภอคลองหอยโข่ง สพป.สงขลา เขต 2
58 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา เหรียญทอง นายสุบิน ขวัญเดช โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2