สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางดาราวรรณ แก้วศรีทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางอาริษา ตันทอง โรงเรียนบ้านไฮตาก สพป.อุบลราชธานี เขต 5
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายคำเภา ปาปะสา โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวณฤดี ห้วยใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป.อุบลราชธานี เขต 5
5 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสริยา ป้องโล่ห์ โรงเรียนบ้านโซง สพป.อุบลราชธานี เขต 5
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางเพ็ญแข ภัยพิทักษ์ โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป.อุบลราชธานี เขต 5
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวอัญชลี รากวงศ์ โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป.อุบลราชธานี เขต 5