สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.บึงกาฬ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายบุญทวี สาลี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป.บึงกาฬ
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางระพีพร ถิ่นปรุ โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง สพป.บึงกาฬ
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางดวงเด่น พันจำปา โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพป.บึงกาฬ
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางขนิษฐา ภูชมศรี โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป.บึงกาฬ