สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางบรรจบ โนนพิลา ครูโรงเรียนมุกดาหาร สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวขนิษฐา ปิตฝ่าย จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางรัตนา คำเพชรดี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางทัศนีย์ บุญมาศ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางพิจิตตรา วิชะนา โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
7 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายสมชัย อุมะวรรณ สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
8 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายศักดา ทัดสา พระซองสามัคคีวิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายประสิทธิ์ โกษาแสง โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางจารุณี น้อยนรินทร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสายยล แสนรังค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางมีณนภาพรรณ ฐีฏภัทรมนตรี โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
13 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายประสาน สุคำภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายสิทธิชัย ยางธิสาร โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายวันศักดิ์ คำแหง โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)