สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางกุสุมาลย์ ถินอภัย สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์)
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางฉวีวรรณ ลาภเสถียร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์)
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายปราโมทย์ ชุมนุ้ย โรงเรียนร่องคำ สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์)
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางรดา สินธุศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์)
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางจารุณี แสงหิม โรงเรียนอนุกูลนารี สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์)
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางวิภาดา สุเพ็ญศิลป์ โรงเรียนอนุกูลนารี สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์)
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์ โรงเรียนร่องคำ สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์)
8 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์)
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายชูชัย ประทุมขันธ์ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์)
10 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง โรงเรียนร่องคำ สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์)
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสมหมาย วิเศษชู โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์)
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายวิจิตร ภูโอบ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์)
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางศิริพร ประทุมขันธ์ โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์)
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวยุพดี ปรีดี โรงเรียนร่องคำ สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์)