สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางศิริวรรณ อาจศรี โรงเรียนภูเขียว สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ)
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายรชานนท์ โสภณฤทธิเดช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ)
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวนวพร ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ)
4 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวศิริ แคนสา สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ)