สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางมะลิวัน ศรีโคตร โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง ดร.จันทร์ ติยะวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางปราณี เพชรประไพ โรงเรียนเสิงสาง สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)