สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสำเภา วิเศษนคร โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางชนกานต์ เหลาแตว โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายฉลาด เหลาแตว โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายบรรลุ ช่อชู โรงเรียนภัทรบพิตร สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางเขมณัฏฐ์ ธนสิริอนันต์ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
6 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายประจวบ อินทแย้ม โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางจันทิมา วัฒนานนท์เสถียร โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายสมเกียรติ รองประโคน โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)