สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ชลบุรี เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายจักรพงศ์ สุวรรณรัศมี สพป.ชลบุรี เขต 3
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวกรุณวดี อุทะปา โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายภัทร์กร ศรีเมือง โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางพยุงศรี วังโส โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ สพป.ชลบุรี เขต 3
5 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวจิรนุช บุญสิน โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.ชลบุรี เขต 3
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางจารุวรรณ จันทร์กลางเดือน โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3
7 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล สพป.ชลบุรี เขต 3
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด นางบุษบรรณ สิงห์โต โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด นางสาวมะลิวัลย์ สอนไพร่ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3