สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครพนม เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายพัชรพงษ์ ทัดศรี โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญทอง ว่าที่พันตรีจำเรฺิญ นครไทย โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.นครพนม เขต 2
3 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านดอนศาลา สพป.นครพนม เขต 2
4 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป.นครพนม เขต 2
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายนครราช อันสุข โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด นางไพ โพธิบุตร โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป.นครพนม เขต 2
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางกาญจนา กาญจนินทุ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางเกศรา อุดมเดชาเวทย์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2
10 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป.นครพนม เขต 2
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสวาท โชติวังโส โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครพนม เขต 2