สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครราชสีมา เขต 7

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางจุฬาภรณ์ บุญศรี โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 7
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางยุภาพิน ทึนหาร โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป.นครราชสีมา เขต 7
3 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ สพป.นครราชสีมา เขต 7
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสุริยนต์ กัลยาณี โรงเรียนหนองจานใต้ สพป.นครราชสีมา เขต 7
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสมทรัพย์ เลิศนา โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป.นครราชสีมา เขต 7