เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สพป.อ่างทอง และโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
15,23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพเราะ พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว ผู้ประสานงาน
2 นายเทพ ไทยธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดเค้า ผู้ประสานงาน
3 นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง ผู้ประสานงาน
4 นายสมดี เพียรการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ ผู้ประสานงาน
5 นางชนาลักษณ์ โคงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์มณี ผู้ประสานงาน
6 นายสมบัติ พูลกสิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน ผู้ประสานงาน
7 นางอัญชลี ชูจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางฉนวน ผู้ประสานงาน
8 นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหมื่นเกลา ผู้ประสานงาน
9 นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ผู้ประสานงาน
10 นางสาววิณัฐพัชร์ โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม ผู้ประสานงาน
11 นายยุทธศิลป์ แย้มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม ผู้ประสานงาน
12 นางนาตยา นิลเลิศ ครู โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ ผู้ประสานงาน
13 นางวราภรณ์ นิลเลิศ ครู โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ ผู้ประสานงาน
14 นางพิมพ์นิภา ประยงค์แย้ม ครู โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) ผู้ประสานงาน
15 นางศุจีภรณ์ อยู่สุข ครู โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) ผู้ประสานงาน
16 นางปวีณา คุ้มคง ครู โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ ผู้ประสานงาน
17 นางสาววรัญญา แตงอ่อน ผู้ประสานงานการเงิน ผู้ประสานงาน
18 นายสุนทร นิ่มมะนี ครู โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ ผู้ประสานงาน
19 นางวลัยลักษณ์ กิติยวงษ์ ผู้ประสานงานการเงิน ผู้ประสานงาน
20 นางผุสดี แบนจาด ครู โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) ผู้ประสานงาน
21 นางพรรณนพพร สินน้อย ครู โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) ผู้ประสานงาน
22 นางสาวสริมล พันธ์ชาติ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ ผู้ประสานงาน
23 นางสาวสารีรัตน์ ภาคกินร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ผู้ประสานงาน
24 นางอุไรวรรณ อ่อนสอาด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ผู้ประสานงาน
25 นางสาวปรวี อ่อนสอาด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ผู้ประสานงาน
26 นางอุไร ไทยเจริญ ครู โรงเรียนวัดสามประชุม ผู้ประสานงาน
27 นางอนงค์ เทียมทัน ครู โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ ผู้ประสานงาน
28 นายยุทธกิจ แสงไข่ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ ผู้ประสานงาน
29 นางสาวมัธนา งามสมพล ผู้ประสานงานวิชาการ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ผู้ประสานงาน
30 นางสาวอนุสรา เดชพงษ์ ผู้ประสานงานวิชาการ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ผู้ประสานงาน
31 นางสาวอรวรรณ เดชพงษ์ ผู้ประสานงานวิชาการ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ผู้ประสานงาน
32 นางมาริษา นาคประวิต ผู้ประสานงานกิจการนักเรียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ผู้ประสานงาน
33 นางสาวพลับพลึง ผลนัย ผู้ประสานงานธุรการ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ผู้ประสานงาน
34 นางสาวเพ็ญศรี สว่างเดือน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผู้ประสานงาน