ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลาง และภาคตะวันออก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้จัดส่ง

User name และ Password

ไปถึงทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทางไปรษณีย์

วันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 16:13 น.