รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสกลนคร
วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ลูกจ้างยอดเยี่ยม

ที่ รหัสกิจกรรม รายการประกวด สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 250 ลูกจ้าง/พนักงานราชการยอดเยี่ยม (สพฐ.)
-
-
2 251 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร 8 ธ.ค. 2557 08.30-12.00 -
3 252 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
-
-
4 253 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร 8 ธ.ค. 2557 08.30-12.00 -
5 254 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร 8 ธ.ค. 2557 08.30-12.00 -
6 255 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
-
-
7 256 ลูกจ้างยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
-
-
8 257 ลูกจ้างยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
-
-