เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสกลนคร
วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอำนาจ ชนชนะชัย ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประธานกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
2 นางอนงค์ พืชสิงห์ ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี รองประธานกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
3 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ยโสธร รองประธานกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
4 นายนพดล ธุลีจันทร์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ ขอนแก่น รองประธานกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
5 นายรังสิวุฒิ สุวรรณ์โรจน์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ นครราชสีมา รองประธานกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
6 นายบุญรักษ์ คลองมิ่ง ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
7 นายไพรัช ศรีพลัง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ อุบลราชธานี กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
8 นายพันคำ ศรีพรม ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อุบลราชธานี กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
9 นายสมทบ ถีระพันธ์ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ อำนาจเจริอญ กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
10 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โชญากุล ผอ.ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
11 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ผอ.ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการเลขานุการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
12 นางสาวเจริญศรี พงษ์สิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการเลขานุการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
13 นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย รอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
14 นางกัลยาณี ธนาสุวรรณ รอง ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
15 นายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประธานกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
16 นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ หนองคาย ประธานกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
17 นายสมนึก นนธิจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 รองประธานกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
18 นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 รองประธานกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
19 นายอุทัย เพชรอยู่ ผอ.นครราชสีมาปัญญานุกูล รองประธานกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
20 นายบุญรักษ์ คลองมิ่ง ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
21 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ผอ.ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดสกลนคร รองประธานกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
22 นางสาวสมจิตร นาสีแสน ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ สพป.สกลนคร เขต 1 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
23 นายจอมศรี พรมจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
24 นายทวีพงษ์ ชาปากดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
25 นายทวีเดช แสนชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
26 นายณัฐพงษ์ โพนพันธ์ ผูุ้้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป.สน.เขต 1 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
27 นางวนิดา ภูชำนิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาใยผดุงวิทยา สพป.สน.เขต 1 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
28 นางพรรมาหา เพชรพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง สพป.สน.เขต.1 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
29 นางนวลตา จาเพียราช ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามโคกวิทยา สพป.สน.เขต 1 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
30 นางสมจิตร เลานวดวัน ครูโรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป.สน.เขต.1 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
31 นายปัญญาฤทธิ์ โพธิราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคี สพป.สน.เขต 1 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
32 นายทองใส ยอดยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป.สน.เขต 1 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
33 นายบรรบต พิมพ์รส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป.สน.เขต 1 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
34 นางสาวจันทรา ศรีมุกดา ครูโรงเรียนบ้านยางโล้นฯ สพป.สน.เขต 1 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
35 นางรัตนาพร ทองสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านไร่นาดี สพป.สน.เขต 1 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
36 นางอุทุมพร ทองวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป.สน.เขต 1 กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
37 นางนวลศรี พรมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
38 นางประภัสสร โกศัลวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
39 นางพรชนก พรหมอารักษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
40 นายวีระยุทธ ก้อนกั้น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
41 นายสมพร หลิมเจริญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
42 นางนันทรัตน์ ไชยบุตร โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
43 นายมีชัย ทุพแหม่ง โรงเรียนบ้านหนองกระบอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
44 นายนิพนธ์ ไชยบุตร โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
45 นางนัทธมล ทวีกิติเกษม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
46 นางอรุณรุ่ง โยธสิงห์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
47 นางนิราตรี รักษาภักดี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
48 นางฉวีวรรณ ก้อนแพง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
49 นายกมล นัยจิต ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
50 นายดาวเทียว บับที ผอ.ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
51 นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย รอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
52 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน รอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
53 นางพรสวรรค์ วงศ์บุตรดี รอง ผอ.โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
54 นายสุพจน์ เขตอนันต์ รอง ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
55 นางสุคนธ์ ผาสุข ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
56 นางสรวงสุดา มูลมา ครูโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
57 นางปรีดาวรรณ มีบุญ ครูโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
58 นางสาวกรรณิการ์ บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
59 นางสาวราตรี ศรีวรกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
60 นางสาวณัฐฐิรา กิ่งมิ่งแฮ ครูศูนย์การศึกษาพืเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
61 นายสุชาติ ราชบรรเทา พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
62 นายวชิรพงศ์ วงศ์มหาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและสถานที่
63 นางสาววราพร วงศ์เครือศร ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและสถานที่
64 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ คำภูษา ครูธุรการโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและสถานที่
65 นายวัฒนา ขัดสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
66 นายเดชา ศิริฟอง ครู โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
67 นายภานุพงษ์ คำภูษา ครู โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
68 นางสุพรทิพย์ เกษมสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะโค คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
69 นายชัชวาลย์ เวียงพรหมมา ครู โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
70 นายชูศักดิ์ มูลน้อยสุ ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
71 นายอรรถพล นนตะเสน ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
72 นายประสบชัย บุญแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ สพป.สน.เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
73 นายกฤษฎิพงศ์ มาตะรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงศรี คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
74 นายขจรศักดิ์ โสรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
75 สิบเอกประสาท อุระภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
76 นางสาวอรัญญา ชนะเพีย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
77 นายกิจพงศ์ สุรันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
78 นายจักรทิพย์ ทอนฮามแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
79 นายวุฒิศักดิ์ บุญยืน ครู โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
80 นางสุกานดา พินิจ ครู โรงเรียนบ้านโคกเลาะวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
81 นางประภาพร บุญเกิด ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน
82 นางสาวอรพิน จูมสีมา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
83 นายพงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว ศน.เชี่ยวชาญ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
84 นายวิชัย กันหาชน ศน.เชี่ยวชาญ สพป.ขอนแก่น เขต ๒ กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
85 นายนพดล ธุลีจันทร์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ ขอนแก่น กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
86 นายจรุงเวทย์ ชูสกุล ผอ.โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
87 นางอนงค์ พืชสิงห์ ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
88 นางกนกวลี กรเกศกมล ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ บุรีรัมย์ กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
89 นายชลิต วิพัทนะพร ผอ.ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดมหาสารคราม กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
90 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โชญากุล ผอ.ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
91 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผอ.โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
92 นายไพรัช ศรีพลัง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ อุบลราชธานี กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
93 นายสุรศักดิ์ อเนกแสน ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ยโสธร กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
94 นางสาวทัศนีย์ สิงหวงศ์ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนคร กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
95 นายเรืองเวช ผาสุข ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
96 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผอ.ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดเลย กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
97 นางสาวดวงชนก ลันดา รอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
98 นางวัชรีย์ ภูมิคอนสาร รอง ผอ.ศูนย์การศึกษาเขตการศึกษา ๑๑ นครราชสีมา กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
99 นางทองขันฑ์ ชนชนะชัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
100 นางสายสมร เพชรอยู่ ครูโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
101 นางสิรินันท์ สุรไพฑูรย์แซ่ผุง ครูศูนย์การศึกษาพืเศษ เขตการศึกษา ๙ ขอนแก่น กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ