เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดแพร่
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 อำนวยการ  
2 นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 อำนวยการ  
3 นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.แพร่ เขต 1 อำนวยการ  
4 นางสุนิดา ราชสิกข์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1 อำนวยการ  
5 นางเรณู ปราบหงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 อำนวยการ  
6 นายรอง ปันสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 อำนวยการ  
7 นายชาติชาย กันกา รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 อำนวยการ  
8 นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 อำนวยการ  
9 นายโกวิท บวรศักดิยุต รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 อำนวยการ  
10 นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 อำนวยการ  
11 นายสังเวียน วงศ์จีน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 2 อำนวยการ  
12 นายชูชาติ พอจิต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 อำนวยการ  
13 นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.เขต 37 อำนวยการ  
14 นายดนัย สังข์เกิดสุข รองผอ.สพม.เขต 37 อำนวยการ  
15 นางสาวจรรยา มโนรส ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อำนวยการ  
16 นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อำนวยการ  
17 นายนิคม มะยาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม.เขต 37 อำนวยการ  
18 นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.เขต 37 อำนวยการ  
19 นายธรัตน์ มหายศนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพม.เขต 37 อำนวยการ  
20 นายสุทัศน์ พรมทอง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.เขต 37 อำนวยการ  
21 นายวันชัย คำแห้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต 37 อำนวยการ  
22 นางสุหลิน ชนะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.เขต 37 อำนวยการ  
23 นางทิพวรรณ วันไสยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.เขต 37 อำนวยการ  
24 นางรวงทอง สมัคร ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพม.เขต 37 อำนวยการ  
25 นางลัดดา ถาวรวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.เขต 37 อำนวยการ  
26 นางอรนิช รัตนชมภู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 37 อำนวยการ  
27 นางจีระพันธุ์ ภู่ระหงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 37 อำนวยการ  
28 นายไพรสณฑ์ มโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
29 นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
30 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
31 นางทองสุข สุคันธะมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
32 นางวิไลวรรณ ดังก้อง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
33 นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
34 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
35 นายสุระชัย รัตนากรไพบูลย์ ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
36 นายกิตติศักดิ์ แสนคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
37 นายบรรเจิด มุ้งทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
38 นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
39 นางทัศนีย์ คนชม ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
40 นางคำมูล สายวัฒนา ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
41 นางสาวสมจิตร เอื้ออรุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
42 นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
43 นางรัชนีวรรณ เขื่อนสุข ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
44 นางวิไลวรรณ ศรีเทพ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
45 นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
46 นายเสถียร วิทยาภรณ์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
47 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
48 นายบัญญัติ นันทะพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
49 นางสาวสุมาลี ถิ่นสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
50 นางไพพรรณ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
51 นายมานพ บุญทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
52 นายพิชญุตม์ คงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
53 นางอรพินท์ สุกพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
54 นางสาวชฎารัฐ ปลูกเพาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
55 นางสาวพิกุล อุตรอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินงาน  
56 นายชาติชาย กันกา รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
57 นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
58 นายมนัส ทองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
59 นายวีรพันธ์ ตันยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
60 นางสาวทองศรี ใจวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
61 นางกิ่งดาว กาทุ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
62 นางจิราภรณ์ ประเสริฐศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
63 นางกาญจนา มีมาก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
64 นางวิมลพรรณ เวทมนต์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
65 นางวราลักษณ์ แสงด้วง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
66 นางชีวารัตน์ ปรารมภ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
67 นางวัฒนา จันทร์เพ็ญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
68 นางนภาพร แสนบ่อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
69 นางสรวงสุดา เสนากูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
70 นางสาววาสนา ธรรมชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
71 นางสาวศรีพรรณ สุกใส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
72 นางรุ่งนภา พิมพ์เดช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
73 นางสาวญาณิชศา ยวงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
74 นายประพันธ์ ใจกลม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
75 นางจันทนา ขัตติโย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
76 นางสาวเยาวเรศ ดอกบัว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
77 นายรอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
78 นายโกวิท บวรศักดิยุติ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
79 นายสะอาด ศรีปินตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
80 นายสังเวียน วงศ์จีน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
81 นางชนัญธิตา กวางอุเสน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
82 นายคำรณ กิ่งแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
83 นายสานิตย์ โลหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
84 นายมานะ กาศโอสถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
85 นางสาวจุฑามาศ วิมาลัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
86 นางจุไรวรรณ เหลืองประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
87 นางปรียา สำลี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
88 นางสาวนาลิน ปั้นเอ้ย นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
89 นางจุรีรัตน์ คำอ้ายด้วง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
90 นายชิดชน ชากฤษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
91 นางจำรัสโฉม อ่ำคต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.แพร่เ ขต 2 ดำเนินงาน  
92 นางสาวปวีณา หงษ์ดำเนิน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
93 นางมณีพร หนิ้วบุรุษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
94 นายสมเดช ชัยมงคลพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
95 นางกาญจนา เทียมแสน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
96 นางสาวสมพิศ สายญาติ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.แพร่เ ขต 2 ดำเนินงาน  
97 นางสาวนิตยา วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
98 นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
99 นางสาวกัลยา สุรีย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
100 นายชูชาติ พอจิต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
101 นางดวงฤดี อุปนันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
102 นางปณิดา เสนนันตา นิติกรชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงาน  
103 นายดนัย สังข์เกิดสุข รองผอ.สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
104 นายธรัตน์ มหายศนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
105 นายเฉลียว พันธุ์อุดมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
106 นางอุษาสม แสงพายัพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
107 นางวิภา อัมระรงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
108 นางลำเนาว์ ชัยคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
109 นางสาวจิตตะกานต์ เทพศิริพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
110 ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย รุ่งระวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
111 นางลัดดา ถาวรวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
112 นางจีระพันธุ์ ภู่ระหงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
113 นางภคพร กฤตพรกุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
114 นายผดุงศักดิ์ ทองโพธิ์ศรี นิติกรปฏิบัติการ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
115 นายธวัช หงษ์สามสิบหก เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
116 นางสาวจีราวรรณ สมบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
117 นางสุนันธินี ธนัญชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
118 นางสาวลภัสรดา ศฤงคาร เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
119 นางเทพี จริงแล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
120 นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
121 นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
122 นายภิญโญ ญาณสมเด็จ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
123 นายธีรพงษ์ อินทนนท์ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
124 นางรัติยา ควรพินิจ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
125 นางเรณู มากมาย ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
126 นางวาสนา รัตนชมภู ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
127 นางพิกุล อุบลสวัสดิ์ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
128 นางทัศนีย์ สบายสุข ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
129 นางสายหยุด ศิริชัย ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
130 นายประสิทธิ์ ดังดี ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
131 นางณภาภัช สายสนองยศ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
132 นายอภิชัย ชุ่มเชื่อ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
133 นายกิติศักดิ์ กลิ่นหอม ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
134 นางสาวพัชรมล แนวณรงค์ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
135 นางพรรณีย์ เหลืองขาว ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
136 นางสาวนิดาพร ประชุมชัย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
137 นางสาวสุชัญญา เต็มเขียว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
138 นายจักรพงษ์ เทพผสม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
139 นางนงลักษณ์ ปัญโญ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
140 นางลำเนาว์ ชัยคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
141 นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
142 นางนงนาฎ วงศ์คำ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
143 นางอุษา รัตนบุปผา ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
144 นางบัวนำ ปิ่นชัยพัฒน์ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
145 นางอรนิช รัตนชมภู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
146 นางสาวสุธันธินี ธนัญชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
147 นางสาวจรรยา มโนรส ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
148 นายบรรดาล วันมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
149 นายพิชิต พงศ์พัฒนะนุกูล ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
150 นายสนิท ธิราช ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
151 นางวิบูลย์สิริ ไทยภักดิ์ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
152 นางฟองจันทร์ หม้อกรอง ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
153 นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
154 นายอรุณ ขาวล้วน ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
155 นางปิยะนุช สารสิทธิยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
156 นางนภาพร พินิจ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
157 นางสุมาลี กัวตระกูล ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
158 นางลภัสรดา ศฤงคาร เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.เขต 37 ดำเนินงาน  
159 นายเชษฐา สยนานนท์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 จัดสถานที่  
160 นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.แพร่ เขต 1 จัดสถานที่  
161 นางกันยารัตน์ เกยงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 จัดสถานที่  
162 นางช่อผกา จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1 จัดสถานที่  
163 นายสุระชัย รัตนากรไพบูลย์ ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 จัดสถานที่  
164 นายคฑาวุธ ฟ้าเลื่อน ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 จัดสถานที่  
165 นายพายัพ จรจันทร์ ช่างไม้ ช 3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 จัดสถานที่  
166 นายชากฤษณ์ ฉัตรเตชะ ช่างปูน ช 3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 จัดสถานที่  
167 นายอัษฎายุทธ เลขะวณิชย์ พนักงานบริการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 จัดสถานที่  
168 นายกิตติชัย กิตติสมร ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 จัดสถานที่  
169 นายมานพ บุญทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 จัดสถานที่  
170 นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 จัดสถานที่  
171 นายสมศักดิ์ เมติกัน ช่างสี ช 3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 จัดสถานที่  
172 นายสุรศักดิ์ สบายสุข ช่างไม้ ช 3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 จัดสถานที่  
173 นายจิรพงษ์ เสียงดี ช่างไม้ ช 2 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 จัดสถานที่  
174 นายทินวร คงทน ช่างปูน ช 3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 จัดสถานที่  
175 นายสมเกียรติ นิลเกตุ ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 จัดสถานที่  
176 นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิคม  
177 นางปนัดดา อุทัศน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิคม  
178 นางสาวจารุวรรณ ชิโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิคม  
179 นางสาวสุกัลยา ใจสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิคม  
180 นางขวัญเรือน ยะกะจาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิคม  
181 นางสุนีย์ ปงลังกา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิคม  
182 นางสาวอรัญญา แสนปัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิคม  
183 นางภัทรรัฏฐ์ ภิญโญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิคม  
184 นางคำมูล สายวัฒนา ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิคม  
185 นางจีรวัลย์ วรรณสอน ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิคม  
186 นางรัตนา กิตติเงิน พนักงานบริการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิคม  
187 นางอำนวย เลขะวณิชย์ พนักงานบริการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิคม  
188 นางถนอม พุ่มพวง พนักงานบริการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิคม  
189 นางรัตนา วิทยา พนักงานบริการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิคม  
190 นางราตรี ชมภูอินทร์ พนักงานบริการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิคม  
191 นางสุวรรณ ลอยฟู พนักงานบริการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิคม  
192 นางวาสนา หงษ์ห้า ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิคม  
193 นายพิชญุตม์ คงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิคม  
194 นางชวนพิศ ศิริพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิคม  
195 นางจงจินต์ ภิญโญ ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิคม  
196 นางบุษยา สุขวุฒิไชย ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิคม  
197 นางจำเนียร รัตนศรี ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิคม  
198 นายสุกิจ ยาพรม รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
199 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
200 นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
201 นางกฤษณา จิตใจ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
202 นางเรณู ปราบหงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
203 น.ส.ประภาพร มะละสาร ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
204 นางธนาภรณ์ ครองสุข ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
205 น.ส.ศิรินันท์ ปิ่นแก้ว ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
206 นางทับทิม ศรีจันทรากูล แม่บ้าน บ 2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
207 น.ส.ณิชา มาลยเวช ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
208 นายมานพ บุญทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
209 นายอำนาจ ปัญญาไว ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
210 นางปาริชาติ ตาคำ ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
211 นางสุภัทรา ศรีระวัตร ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
212 นายสันติราษฎร์ สุธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
213 นางจิราภรณ์ ประเสริฐศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
214 นายประพันธ์ ใจกลม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
215 นายวินัย พากเพียร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ สพป.แพร่ เขต 2 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
216 นางนงค์นุช ประดับ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
217 นายสังเวียน วงศ์จีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต 2 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
218 นายชูชาติ พอจิต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
219 นางแสงเดือน สั่งสอน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต 2 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
220 นางกนกวรรณ มะลิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
221 นายดนัย สังข์เกิดสุข รอง ผอ.สพม.เขต 37 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
222 นางรวงทอง สมัคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม. เขต 37 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
223 นางสาวธัญวรัตม์ ซาวจำปา เจ้าพนักงานธุรการ สพม. เขต 37 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
224 นายคมกริช สมจิตต์ นักจัดการงานทั่วไป สพม. เขต 37 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
225 นางสาวสุรีย์ภรณ์ บุญคุ้ม นักประชาสัมพันธ์ สพม. เขต 37 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
226 นางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
227 นางสุนิดา ราชสิกข์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
228 นางสาวอรัญญา แสนปัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
229 นางสาวสุนทรียา กำกอบ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
230 นางสาธิดา โพธิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
231 นางอรดี อินทจักร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
232 นางสาวแสงแขวรางค์ ใจกลม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
233 นางภัทรรัฏฐ์ ภิญโญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
234 นางเรณู ปราบหงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
235 นางเกตุแก้ว เสียงดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
236 นางศุภราภรณ์ ตินราศรี ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
237 นายชัยนาท กันทาแก้ว ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
238 นางบุญจันทร์ เสาร์แดน ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
239 น.ส.มลชยา กาศอินตา ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
240 นางมาลี ชุตินธรากร ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
241 นางสุรีรัตน์ ธรรมสรางกูร ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
242 น.ส.ดารากร ยศวงศ์ ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
243 น.ส.วาสนา สันป่าแก้ว ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
244 น.ส.จริยา ศรีอินทร์ ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
245 น.ส.สุพัตรา สมปาน ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
246 นางวิมลรัตน์ เทพอำนวย ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
247 น.ส.ธิดาวรรณ นิพันธกุศล ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
248 นางอรพินท์ สุกพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
249 นางราตรี กรรณิการ์ ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
250 นางชเนตตี ชัยรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
251 นางอมรา วิจฝัน ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
252 นางอัจฉริยาภรณ์ จงสุข ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
253 นางถนอม พริ้งเพลิด ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
254 นางบุพพัณห์ บัวบานแย้ม ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
255 นางสุทิน ฝักฝ่าย ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
256 นางศิริพร สีเทา ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
257 น.ส.นาถลดา พิกุลทอง ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
258 นางบุญเรือง หอมจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
259 นางสิรินทร์ พรมรังกา ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ลงทะเบียน  
260 นายประสิทธิ์ อินวรรณา รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประมวลผลและรายงานผล  
261 นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.แพร่ เขต 1 ประมวลผลและรายงานผล  
262 นายธนัติพงศ์ ชัยพลังฤทธิ์ พนักงานราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ประมวลผลและรายงานผล  
263 นายศรัญญู ขัติวงศ์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพป.แพร่ เขต 1 ประมวลผลและรายงานผล  
264 นายชัยยุทธ ชาติสิงห์ทอง เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำเขต ก.ค.ศ. 16 สพป.แพร่ เขต 1 ประมวลผลและรายงานผล  
265 นางนิตยา กันทาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1 ประมวลผลและรายงานผล  
266 นางบุษยา ใจบุญทา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.แพร่ เขต 1 ประมวลผลและรายงานผล  
267 นางนงนุช อิ่มจิตอนุสรณ์ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ประมวลผลและรายงานผล  
268 นางกาญจนา หลิมภาพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ประมวลผลและรายงานผล  
269 น.ส.พรวิมล เสาะใส ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ประมวลผลและรายงานผล  
270 นายชูชัย ปาคา ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ประมวลผลและรายงานผล  
271 น.ส.นุจรี ประพรง ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ประมวลผลและรายงานผล  
272 น.ส.จิตฤทัย กาญจนะ ธุรการโรงเรียน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 ประมวลผลและรายงานผล  
273 นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ประมวลผลและรายงานผล  
274 นางนันทาวดี ถิ่นสุข ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ประมวลผลและรายงานผล  
275 นางสุวิมล ขัดแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ประมวลผลและรายงานผล  
276 นางนิภา เครือวัฒนเวช ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ประมวลผลและรายงานผล  
277 นางบุษราภรณ์ วิเศษ ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ประมวลผลและรายงานผล  
278 ว่าที่ ร.ต.ธวัช เวียงศรี ธุรการโรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ประมวลผลและรายงานผล  
279 นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ประมวลผลและรายงานผล  
280 นายมนัส ทองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ สพป.แพร่ เขต 2 ประมวลผลและรายงานผล  
281 นางพัทธ์ธีรา ตุ้ยเต็มวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 2 ประมวลผลและรายงานผล  
282 นางสรวงสุดา เสนากูล เจ้าพนักงานธุรการ สพป.แพร่ เขต 2 ประมวลผลและรายงานผล  
283 นางสาวชมัยพร แก้วสุทธิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 ประมวลผลและรายงานผล  
284 นางสาวเยาวเรศ ดอกบัว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ประมวลผลและรายงานผล  
285 นายโกวิท บวรศักดิยุติ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ประมวลผลและรายงานผล  
286 นายสะอาด ศรีปินตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต 2 ประมวลผลและรายงานผล  
287 นายวิจารย์ คันธมูล พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต 2 ประมวลผลและรายงานผล  
288 นางสาวสุพรรษา ติวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต 2 ประมวลผลและรายงานผล  
289 นางสาวนิตยา วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ประมวลผลและรายงานผล  
290 นายสุวิณ เทพสาธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 ประมวลผลและรายงานผล  
291 นางสาวกัลยา สุรีย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ประมวลผลและรายงานผล  
292 นายดนัย สังข์เกิดสุข รองผอ.สพม.เขต 37 ประมวลผลและรายงานผล  
293 นางสาวจิตตะกานต์ เทพศิริพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 37 ประมวลผลและรายงานผล  
294 นายบรรดาล วันมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ประมวลผลและรายงานผล  
295 นางสาววรกชชยา สินธุชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ประมวลผลและรายงานผล  
296 นายธวัชชัย เจริญคิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพม.เขต 37 ประมวลผลและรายงานผล  
297 นายชวลิต เสนะสุทธิ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพม.เขต 37 ประมวลผลและรายงานผล  
298 นายธวัช หงษ์สามสิบหก เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.เขต 37 ประมวลผลและรายงานผล  
299 นายนิวัฒน์ กลับอุดม ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ประมวลผลและรายงานผล  
300 นายศศกร เฟื่องนิคม ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ประมวลผลและรายงานผล  
301 นางสาวศากุน สุรวงศ์ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ประมวลผลและรายงานผล  
302 นางอภิรมย์ กึกก้อง ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ประมวลผลและรายงานผล  
303 นายณภัทร เมฆอากาศ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ประมวลผลและรายงานผล  
304 นางสาวกมลวรรณ ทะแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ประมวลผลและรายงานผล  
305 นายกุลสันติ์ นันทิยา เจ้าหน้าที่วิชาการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ประมวลผลและรายงานผล  
306 นางสาวอัญชัญ ไชยเรียน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ประมวลผลและรายงานผล  
307 นางสาววรกชชยา สินธุชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ประมวลผลและรายงานผล  
308 นายสุเมธ ดาวแดน ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ประมวลผลและรายงานผล  
309 นายเกตุชัย ปิ่นทอง ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ประมวลผลและรายงานผล  
310 นายธนพล วังสมบัติ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ประมวลผลและรายงานผล  
311 นางสาวปวีณา แนววงศ์ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ประมวลผลและรายงานผล  
312 นายรัตนศักดิ์ เขื่อนธะนะ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ประมวลผลและรายงานผล  
313 นางประกายแก้ว เสียงหวาน ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ประมวลผลและรายงานผล  
314 นายจตรนต์ สายอุต ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ประมวลผลและรายงานผล  
315 นางสาวพุทธวรรณ เสนาป่า ครูโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต 2 ประมวลผลและรายงานผล  
316 นางสาวพรดนัย ทองคำ ครูโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต 2 ประมวลผลและรายงานผล  
317 นางสาวขวัญดาว ปลาเงิน ครูโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต 2 ประมวลผลและรายงานผล  
318 นายรุ่งโรจน์ ประไพศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ ประมวลผลและรายงานผล  
319 นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 การเงินและพัสดุ  
320 นางศิริลักษณ์ กันกา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่เ ขต 1 การเงินและพัสดุ  
321 นางณฐพรรณ จักรบุตร เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.แพร่ เขต 1 การเงินและพัสดุ  
322 นางวันเพ็ญ แสงสาย เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.แพร่ เขต 1 การเงินและพัสดุ  
323 นางวิไลวรรณ ศรีเทพ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 การเงินและพัสดุ  
324 นางธิดารัตน์ โชติกยานนท์ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 การเงินและพัสดุ  
325 นางเอมอร คุณาคำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สพป.แพร่ เขต 1 การเงินและพัสดุ  
326 นางสุรีพร จุมทิศ ธุรการโรงเรียน สพป.แพร่ เขต 1 การเงินและพัสดุ  
327 นางไพพรรณ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 การเงินและพัสดุ  
328 นางปราณี ก้อนคำ ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 การเงินและพัสดุ  
329 น.ส.อำนวย ตาคำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สพป.แพร่ เขต 1 การเงินและพัสดุ  
330 นางพีระพรรณ ใจกลม ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 การเงินและพัสดุ  
331 นายมนัส ทองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ สพป.แพร่ เขต 2 การเงินและพัสดุ  
332 นายประพันธ์ ใจกลม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 การเงินและพัสดุ  
333 นางสาวพัชรา วงศ์อารินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.แพร่เ ขต 2 การเงินและพัสดุ  
334 นางสาวทองศรี ใจวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.แพร่ เขต 2 การเงินและพัสดุ  
335 นายสุกิจ มาปง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.แพร่เ ขต 2 การเงินและพัสดุ  
336 นายสะอาด ศรีปินตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต 2 การเงินและพัสดุ  
337 นายสังเวียน วงศ์จีน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 2 การเงินและพัสดุ  
338 นางสาวสมพิศ สายญาติ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.แพร่เ ขต 2 การเงินและพัสดุ  
339 นางจำรัสโฉม อ่ำคต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.แพร่เ ขต 2 การเงินและพัสดุ  
340 นางสาวปวีณา หงส์ดำเนิน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สพป.แพร่ เขต 2 การเงินและพัสดุ  
341 นางสาวอัจฉราภรณ์ อินดี เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.แพร่ เขต 2 การเงินและพัสดุ  
342 นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.เขต 37 การเงินและพัสดุ  
343 นายดนัย สังข์เกิดสุข รองผอ.สพม.เขต 37 การเงินและพัสดุ  
344 นายสุทัศน์ พรมทอง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.เขต 37 การเงินและพัสดุ  
345 นางพิสมัย สุคันธมาลา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพม.เขต 37 การเงินและพัสดุ  
346 นางสาวสุธาสินี สีแดง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สพม.เขต 37 การเงินและพัสดุ  
347 นายศิวกร ศรีสนิท เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพม.เขต 37 การเงินและพัสดุ  
348 นางทิพวรรณ วันไสยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.เขต 37 การเงินและพัสดุ  
349 นางสาวดวงสมร เพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.เขต 37 การเงินและพัสดุ  
350 นางสาวนงรัตน์ สำเภา เจ้าหน้าที่บัญชี สพม.เขต 37 การเงินและพัสดุ  
351 นายภิญโญ ญาณสมเด็จ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 การเงินและพัสดุ  
352 นายปพณ หม้อกรอง ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 การเงินและพัสดุ  
353 นายสุวิทย์ จิตต์ประสาร ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 การเงินและพัสดุ  
354 นางสาวนภาพร เข้มขัน ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 การเงินและพัสดุ  
355 นางสาวเนตรนภา ใจเฉลียว ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 การเงินและพัสดุ  
356 นางกำไล ปัญญานันท์ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 การเงินและพัสดุ  
357 นายพิสมัย สุคันธมาลา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพม.เขต 37 การเงินและพัสดุ  
358 นางภัทราภรณ์ สุวรรณภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 การเงินและพัสดุ  
359 นางเยาวเรศ กะนะแสง ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 การเงินและพัสดุ  
360 นางจรีรัตน์ ประสพพันธุ์ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 การเงินและพัสดุ  
361 นางอรัญญา ขัดเชิง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 การเงินและพัสดุ  
362 นางบัวรมย์ เชาวน์พยัคฆ์ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 การเงินและพัสดุ  
363 นายมนัส ทองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ สพป.แพร่ เขต 2 อาคารสถานที่  
364 นายประพันธ์ ใจกลม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 อาคารสถานที่  
365 นายขวัญชัย ข้ามสาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.แพร่ เขต 2 อาคารสถานที่  
366 นายพารนันท์ จันรัก นักการภารโรง สพป.แพร่ เขต 2 อาคารสถานที่  
367 นายนคร แก้วมา นักการภารโรง สพป.แพร่ เขต 2 อาคารสถานที่  
368 นายณรงค์ พุ่มพวง นักการภารโรง สพป.แพร่ เขต 2 อาคารสถานที่  
369 นางสาวชมัยพร แก้วสุทธิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 อาคารสถานที่  
370 นางสาวเยาวเรศ ดอกบัว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 อาคารสถานที่  
371 นายสะอาด ศรีปินตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต 2 อาคารสถานที่  
372 นายสังเวียน วงศ์จีน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 2 อาคารสถานที่  
373 นายวิญญู ประมูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต 2 อาคารสถานที่  
374 นายโซน สมร ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต 2 อาคารสถานที่  
375 นายพนม ปํญญาธิคุณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต 2 อาคารสถานที่  
376 นายสมบูรณ์ จันเสนา ช่างไม้ ชั้น ๔ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต 2 อาคารสถานที่  
377 นายวิจารย์ คันธมูล พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต 2 อาคารสถานที่  
378 นายสมพงศ์ สิริเมฆสุธา ช่างไม้ ชั้น ๔ สพป.แพร่ เขต ๒ อาคารสถานที่  
379 นายชูชาติ พอจิต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 อาคารสถานที่  
380 นางดวงฤดี อุปนันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 อาคารสถานที่  
381 นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
382 นางปานเนตร วงค์ฟู รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
383 นายทองดี ดอยลอม ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
384 นายมนตรี สบายสุข ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
385 นายสนั่น ติ๊บสุยะ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
386 นายพรศักดิ์ สิงห์น้อย ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
387 นายเพียร ทองหมื่น ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
388 นายพิชิต เกยงค์ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
389 นางอรอนงค์ พลสวัสดิ์ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
390 นางจินตนา เย็นตระกูล ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
391 นางณฐชล พนัสชัย ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
392 นางบุญศิริ แม่หล่าย ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
393 นางสาววิสสุดา เสียงหวาน ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
394 นางสุจิตรา พังสุวรรณ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
395 นางราตรี คำวงค์ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
396 นางพรรณยุพา ยอดอย่าง ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
397 นายเกษม พุ่มพวง ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
398 นางวราพร บัณฑิตย์ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
399 นางมนสิการ เสนาสุทธิพร ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
400 นางอาเทตยา สีสม ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
401 นายเทียนศักดิ์ จินดากาศ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
402 นางสาวสุธาสินี สุขวิเศษ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
403 นางสาวอังคณา ฮั่นตระกูล ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
404 นางศิวาไล เตียวกุล ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
405 นางสาวชมพูนุท ฉลอม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
406 นายจองพล ถุงเงิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
407 นางสาวจุฬาลักษณ์ ก้อนแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
408 นางสาวมันตา วงศ์จันทรา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
409 นายธันวา ม่วงเลี้ยง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
410 นางสาวพิชภัค สายสนองยศ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
411 นางสาวจตุรพร ศรีจันทรากูล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
412 นายอมเรศ จันต๊ะ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
413 นายกิตติพงษ์ กงจีน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
414 นางสาวสินาภรณ์ มันกิตะ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
415 นางสาวเจนจิรา เกษสังข์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
416 นายเสรี สุขสำราญ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
417 นายอดุง สุคันธะมาลา ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
418 นางสาววิริยา ศรีใจอินทร์ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
419 นางแคทรียา สีลาแก้ว ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
420 นางสาวจรรยา มโนรส ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
421 นางอรพรรณ บัววัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
422 นายบุญโญ ประมวลทรัพย์ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
423 นายประสาทพร เสนาสุทธิพร ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
424 นายมังกร สุขเสน ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
425 นายภูสิต อัคคพาณิชย์กุล ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
426 นางสาวอรวรรณ หอมขจร ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
427 นางกันยา แก้วเจริญ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
428 นางพรรษา ประมวลทรัพย์ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
429 นางปทุมทิพย์ ยอดวีระพงศ์ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
430 นางดารีวัลย์ มรรคเจริญ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
431 นางพัชนีย์ ศิลปสนธยานนท์ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
432 นางสุกัญญา กันทะชัย ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
433 นางจีระพรรณ สรรเสริญ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
434 นายสุรศักดิ์ มรรคเจริญ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
435 นายสุริยา ระย้าแก้ว ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
436 นางสาวกาญจนา ไชยชนะ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
437 นางแสงทอง หนูแก้ว ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
438 นางสาวศศิลดา มูลเมือง ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
439 นางกาญจนา บัวคำ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
440 ว่าที่ ร.อ.ณภัทร ธุระกิจ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
441 นางคัทลียา กันกา ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
442 นางสาวขวัญดาว ใจงาม ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
443 นางสุณิชญา กันทากาศ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
444 นางวราภรณ์ กาศมณี ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
445 นางรัตนาทิพย์ วังเมฆ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
446 นางสุนทรี จันทร์คำ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
447 นางสาวจินดา บุญลอด ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
448 นางสาววัลลิกา อ่วมทิพย์ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
449 นางสาวยุรีพร หาญยุทธ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
450 นางพินพนอ กัลยาประสิทธิ์ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
451 นางสาวขวัญศิริ ไทยเก่ง ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
452 นายไกรศร สิงห์บุตร ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
453 นางจุฬารัตน์ ด่านผาทอง ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
454 นางนันทพร บุริพา ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
455 นางสาวรัชชา จานแก้ว ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
456 นางสาวจีรพรรณ คำวังจันทร์ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
457 นางระเบียบ ศรีถาวร ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
458 นายฐากูร ธนานุศักดิ์ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
459 นายณฐภณ ยอดวีระพงศ์ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
460 นางเบญจพร จะเฮิง ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 อาคารสถานที่  
461 นายธนพล วังสมบัติ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคารสถานที่  
462 นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคารสถานที่  
463 นางสาวอรัญญา หมื่นโฮ้ง ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคารสถานที่  
464 นางภาวนา สมร ครูโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต2 อาคารสถานที่  
465 นางไพจิตร์ คนเที่ยง ครูโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต2 อาคารสถานที่  
466 นางสุดา วิเชียรกันทา ครูโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต2 อาคารสถานที่  
467 นางลัดดา กาศเกษม ครูโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต2 อาคารสถานที่  
468 นางอัมพร ทองคำ ครูโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต2 อาคารสถานที่  
469 นางสุบิน ศรีผ่อง ครูโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต2 อาคารสถานที่  
470 นางสาวบุษยา วิวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต2 อาคารสถานที่  
471 นางแสงเดือน สั่งสอน ครูโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต2 อาคารสถานที่  
472 นางวราภรณ์ เมืองตั้ง ครูโรงเรียนบ้านดงสุระ สพป.แพร่ เขต2 อาคารสถานที่  
473 นางวราภรณ์ ศรีเครือมา ครูโรงเรียนบ้านดงสุระ สพป.แพร่ เขต2 อาคารสถานที่  
474 นายวชิระ กำทอง ครูโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต2 อาคารสถานที่  
475 นายชาติชาย กันกา รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
476 นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
477 นายมนัส ทองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
478 นายวีรพันธ์ ตันยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
479 นางสาวทองศรี ใจวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
480 นางกิ่งดาว กาทุ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
481 นางจิราภรณ์ ประเสริฐศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
482 นายณรงค์ กาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิทธิวิมล สฟป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
483 นายเสนีย์ คำหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกวาง สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
484 นายชัยรัตน์ อิ่นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตอนิมิต สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
485 นายสมควร ดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศ สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
486 นางเบญจมาศ มนเฑียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
487 นายศรัณย์ ศรีท้วม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
488 นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
489 นางสาวบุษบา สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
490 นางสาวมณฑารพ กาศเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
491 นายรอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
492 นายโกวิท บวรศักดิยุติ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
493 นายสะอาด ศรีปินตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
494 นายสังเวียน วงศ์จีน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
495 นางชนัญธิตา กวางอุเสน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
496 นายสานิตย์ โลหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
497 นายมานะ กาศโอสถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
498 นางสาวจุฑามาศ วิมาลัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
499 นางสาวนิตยา วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
500 นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
501 นางสาวกัลยา สุรีย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
502 นายสุรชัย พื้นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำแรม สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
503 นายไพศาล สุวรรณเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
504 นายสิทธิศักดิ์ ราชสีห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
505 นางนิภาภร บุญสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไผ่ สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
506 นายชูชาติ พอจิต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
507 นางดวงฤดี อุปนันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
508 นางปณิดา เสนนันตา นิติกรชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
509 นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
510 นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
511 นายกิจผจญ แมตเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
512 นายสมาร์ท แก้วบัวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
513 นายอนุรักษ์ วงษ์ชัยพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
514 นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
515 ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
516 นายสุริยน สายสนองยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
517 นางระพีพรรณ สุขสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
518 นายชาติ ก๋าแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนปัว สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
519 นางวีระวรรณ คฤหานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยาบหัวนาวิทยา สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
520 นางสาววาสนา ถิ่นแสง ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
521 นายอภิวัฒน์ วรรณสุวงค์ ครูโรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
522 นายโยธิน ไทยภักดิ์ ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
523 นางวัชรี เหมืองจา ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
524 นายปฐวี มณีวงศ์ ครูโรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
525 นางแอนนา สมวงศ์ ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
526 นางวิภา อัมระรงค์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
527 นางลำเนาว์ ชัยคำ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
528 นายธรัตน์ มหายศนันท์ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
529 นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
530 นายภิญโญ ญาณสมเด็จ รอง ผอ.โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
531 นางปานเนตร วงศ์ฟู รอง ผอ.โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
532 นางสาววรกชชยา สินธุชัย รอง ผอ.โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
533 นายดนัย สังข์เกิดสุข รอง ผอ.สพม.เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
534 นางสาวจรรยา มโนรส ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
535 นายนิคม มะยาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม.เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
536 นายฐานวัฒน์ ธนาวรรัฐพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม.เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
537 นายประหยัด เกียรติสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา สพม.เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
538 นายชานันท์ มณเฑียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม.เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
539 นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม.เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
540 นายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม สพม.เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
541 นางอรพรรณ บัววัฒน์ รอง ผอ.โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
542 นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
543 นายประดิษฐ์ โสภาประดิษฐ์ รอง ผอ.โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม.เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
544 นางวิภารัตน์ ตาวิยะ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม.เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
545 นางสาวกชณัช สันธนประกริติ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
546 นางสาวนภา แก้ววรรณดี ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
547 นางคนึงนิตย์ ชวนมา ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม.เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
548 นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ รอง ผอ.โรงเรียนลองวิทยา สพม.เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
549 นายเฉลียว พันธุ์อุดมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
550 นางอุษาสม แสงพายัพ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
551 นางปิยะนุช สารสิทธิยศ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
552 นางลัดดา ถาวรวรรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
553 นางสาวอัญชัญ พันทวี รอง ผอ.โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม.เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
554 นางนพมาศ หาญยศ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
555 นายพลร่ม ดอกแก้ว ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 ตัดสินกลางการคัดเลือกและประเมิน OBEC AWARDS  
556 นายดนัย สังข์เกิดสุข รองผอ.สพม.เขต 37 ประชาสัมพันธ์  
557 นางรวงทอง สมัคร ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพม.เขต 37 ประชาสัมพันธ์  
558 นางสาวธัญวรัตม์ ซาวจำปา เจ้าพนักงานธุรการ สพม.เขต 37 ประชาสัมพันธ์  
559 นายคมกริช สมจิตต์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพม.เขต 37 ประชาสัมพันธ์  
560 นางสาวสุรีย์ภรณ์ บุญคุ้ม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 37 ประชาสัมพันธ์  
561 นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ประเมินผลและจัดทำรายงาน  
562 นายดนัย สังข์เกิดสุข รอง ผอ.สพม.เขต 37 ประเมินผลและจัดทำรายงาน  
563 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประเมินผลและจัดทำรายงาน  
564 นายเจนพล จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 ประเมินผลและจัดทำรายงาน  
565 นายสานิตย์ โลหะ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 ประเมินผลและจัดทำรายงาน  
566 นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 ประเมินผลและจัดทำรายงาน  
567 นางสาวนิตยา วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 ประเมินผลและจัดทำรายงาน  
568 นางกนกวรรณ มะลิ นักวิชาการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2 ประเมินผลและจัดทำรายงาน  
569 นางสาวญาณิชศา ยวงแก้ว นักวิชาการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ประเมินผลและจัดทำรายงาน  
570 นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ประเมินผลและจัดทำรายงาน  
571 นางปนัดดา อุทัศน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 ประเมินผลและจัดทำรายงาน  
572 นางนิตยา กันทาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 ประเมินผลและจัดทำรายงาน  
573 นางบุษยา ใจบุญทา เจ้าพนักงานธุรการ สพป.แพร่ เขต 1 ประเมินผลและจัดทำรายงาน  
574 นายคำรณ กิ่งแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2 ประเมินผลและจัดทำรายงาน  
575 นางสุหลิน ชนะแสน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม. เขต 37 ประเมินผลและจัดทำรายงาน  
576 นางสาววรรณภา บัวบาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม. เขต 37 ประเมินผลและจัดทำรายงาน