แจ้งแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมผลงาน OBEC AWARDS ไม่เกิน 50 หน้า

ด่วน ! แจ้ง แก้ไขข้อมูลใน คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เล่มที่ 2 หัวข้อ การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม หน้า 457 " ข้อ 6.4 ผู้ขอรับการประเมินทุกคนต้องส่งเอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self report) ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดของด้านที่ขอรับการประเมิน ไม่น้อยกว่า 50 หน้า (แก้เป็น ไม่เกิน 50 หน้า) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา"
รายละเอียด (คลิ๊กที่นี่)

 

วันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 14:20 น.