ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดแพร่
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางศรีวรรณ มหาเทพ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางนงนุช ทองแพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง  
3 นางอรุณี พันธุ์กสิกรรม โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป.แพร่ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง  
4 นางภักษมณฑ์ อ่วมสถิตย์ โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญทอง  
5 นางจันทกานต์ สิทธิราช โรงเรียนพุทธิโศภน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหรียญทอง  
6 นางพเยาว์ เหมือนหมาย โรงเรียนบ้านสมอทอง สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ