ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดแพร่
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายชูชาติ โพธิ์เพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางพิทยา พุ่มอิ่ม โรงเรียนบ้านท่าทอง(อุดมวิทยา) สพป.สุโขทัย เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง  
3 นายจำเนียร แสงเสนา โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง  
4 นายนางสาวชญาณี วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านพรมเขต สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เข้าร่วมประกวด  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ