ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดแพร่
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางทัศนีย์ จันทโคตร โรงเรียนบ้านน้ำยาว สพป.น่าน เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางแสงอรุณ สอนไชยา โรงเรียนอรุณเมธา สพป.ตาก เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง  
3 นางประเนียน แก้วมาลากุล โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง  
4 นางจริยา ก๋าลัง โรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญเงิน  
5 นางนงเยาว์ นาพิมพ์ โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เหรียญเงิน  
6 นางสมิตา ราชคฤห์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก สพป.พิจิตร เขต 2 เหรียญเงิน  
7 นางจินตนา สุขใย โรงเรียนสะพานที่ 3 สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญเงิน  
8 นางสมควร เผ่าชวด โรงเรียนบ้านสมอทอง สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ